Nieuws / 24 september '18 / Leiden

Studenten eisen actie van Universiteit Leiden!

*English Text Below*

Nederlandse en internationale studenten hebben, ondersteund door ROOD Leiden, een verrassingsbezoek gebracht aan het bestuur van Universiteit Leiden. Wij eisen dat de universiteit verantwoordelijkheid neemt en actie gaat ondernemen om de woningnood te verbeteren. De studenten hebben namelijk geen vaste plek om te wonen terwijl het studiejaar al begonnen is. Dit kost ze heel veel geld (AirBnB's, campings en bungalows zijn makkelijk duurder dan een kamer) en geeft heel veel stress (waar slaap ik morgen? Wat doe ik na oktober als de camping sluit?) waardoor zij niet kunnen richten op hun studie, bijbaan, andere ontwikkeling en de leuke dingen van het studentenleven.

De verrassing voor het bestuur was dan ook dat deze studenten nu de volgende eisen voorleggen:

1) Dat, na het al jaren niet op te lossen, de universiteit haar verantwoordelijkheid neemt voor het welzijn van hun studenten en nu zorgt voor een menswaardige slaapplek (noodopvang).

2) De universiteit moet zorgen dat de studenten een BSN kunnen aanvragen, aangezien ze anders hun visa kunnen verliezen en geen gebruik kunnen maken van bepaalde diensten of zelfs het land uit moeten.

3) Universiteit Leiden moet, net zoals Rijksuniversiteit Groningen, zich uitspreken tegen het financieringssysteem in Nederland dat de universiteiten dwingt om zoveel mogelijk buitenlandse studenten aan te trekken om hun begroting rond te krijgen.

4) Ten slotte is het van belang dat de universiteit samen met de gemeente Leiden en huisvestingsorganisaties in Leiden een convenant sluit om te zorgen voor een structurele oplossing voor dit probleem dat al jaren speelt.De actie was succesvol! Want de woordvoerder van de universiteit heeft een gesprek met het bestuur toegezegd en gaf aan dat zij zeker aan een oplossing willen werken. En ze gaan er haast achter zetten. Dit is een mooie toezegging, maar om het bestuur ook aan hun woord te houden zullen de acties doorgaan totdat het goed geregeld is. De studenten zijn allemaal vastbesloten om resultaat te behalen en we kijken allemaal uit naar het gesprek. De studenten willen dat iedereen zo snel mogelijk uit deze rotte situatie kan komen. 

ROOD Leiden, Jong in de SP, blijft deze strijd ondersteunen. Studeren is een recht, goede woonomstandigheden zijn een recht en jezelf ontwikkelen is een recht. Wij vinden dus dat iedereen een goede, nuttige maar zeker ook leuke studententijd moet kunnen hebben. Dat is mogelijk en dat gaan we waarmaken!Ben jij ook solidair met deze groep, heb jij of ken je iemand die ook woningnood heeft of wil jij je gewoon inzetten om Leiden een leefbare en menswaardige plek te maken voor iedereen?Neem dan contact op met ROOD Leiden: 

~ https://rood.sp.nl/leiden 

~ Of op Facebook via: www.facebook.com/ROODLeiden

Of sluit je aan: https://rood.sp.nl/doe-mee 

Contactpersoon ROOD Leiden:

Ida in ‘t Veld

06 47 54 90 12  

idaliedewij@hotmail.com

*English text*

Dutch and international students, supported by ROOD Leiden, have brought a surprisevisit to the board of Leiden University. We demand that the university takes responsibility and takes action to improve the current housing crisis. The students do not have a permanent home, even though the academic year has started already. This is a too expensive situation (AirBnB's, campings and bungalows are easily more expensive than student rooms) and brings a lot of stress (Where am I going to sleep tomorrow? What will I do in october, when campings close?). Because of that they cannot focus on their studies, side jobs, other forms of personal development and the fun sides to student life. 

The surprise for the board was that we confronted them with these demands as of now:

1) After not solving this growing problem for years, the university needs to take responsibility for the welfare of it's students and provide decent emergency shelter right now. 

2) The university needs to make sure the students can apply for a citizen service number (BSN), seeing as they could otherwise lose their visa and will not be able to use public services and may even have to leave the country because of this.

3) Leiden University, same as Rijksuniversiteit Groningen, needs to speak out against the current financing system that is in place in the Netherlands, which forces universities to take on as many international students as they can to gather enough budget.

4) And last but not least it is of importance that the university, together with the municipality of Leiden and housing copropations in Leiden conclude a covenant to ensure a structural and long-term solution for this problem.The action has been succesful! Because a spokesperson of the university has ensured us a meeting and ensured they absolutely want to work on a solution. And they are going to make haste of it. This is a great commitment, but to make sure the board will stick to their word we will continue this campaign to make sure the housing crisis will be taken care of. The students are all commited to get results and we are all looking forward to the meeting. The students want everyone go be able to get out of this horrible situation as soon as possible. 

ROOD, Youth of the SP, will continue to support this fight. Studying is a right, decent living conditions are a right and developing yourself is a right. That's why we think that everyone should be able to have a good, useful but also a fun student time. This is possible and we will make it a reality!Will you also show solidarity with this group, are you or do you know someone also plagued by the housing crisis or do you want to commit to make Leiden a better and more decent place for everyone?

Don't hesitate to contact ROOD Leiden:Contact ROOD Leiden at: 

~ https://rood.sp.nl/leiden 

~ Or on Facebook: www.facebook.com/ROODLeidenOr join the cause: https://rood.sp.nl/doe-mee Contactperson ROOD Leiden:

Ida in ‘t Veld

06 47 54 90 12  

idaliedewij@hotmail.com