Nieuws / 10 oktober '18 / Leiden

Bannerdrop: Housing Crisis

*English below*

Internationale studenten en ROOD Leiden hebben een bannerdrop gedaan om aandacht te vragen voor het grote tekort aan huisvesting voor internationale studenten. Eerdere pogingen om het universiteitsbestuur te overtuigen dit aan te pakken zijn tot nu toe vruchteloos gebleven. Daarom voerde we vandaag actie om de druk op te voeren.

Steeds meer studenten lukt het niet om een kamer te vinden in Leiden. Met name internationale studenten hebben hier last van. Veel van hen verblijven daarom op tijdelijke plaatsen tegen hoge kosten, zoals hotels en Airbnb's. Dit staat in schril contrast met het vele geld dat de universiteit binnen krijgt door hun hoge collegegeld. Toch weigert de universiteit de verantwoordelijkheid te nemen om hen aan fatsoenlijke huisvesting te helpen. Tijdig inschrijven voor de Housing Office van de universiteit is niet mogelijk in verband met onzekerheid over toelating en het feit dat het klauwen met geld kost. Alsof dat nog niet genoeg problemen geeft, kunnen de studenten zich ook niet inschrijven voor een BSN en als gevolg hun visa en dus verblijf in Nederland onzeker maakt. 

En dit komen ze allemaal pas te weten als ze hier pas zijn. De universiteit is niet eerlijk en open over de situatie op de website of in hun voorlichting. Studenten komen hier met het beeld dat het wel duur zal zijn, dat er niet heel veel keuze zal zijn, maar niet met het eerlijke beeld dat je hier misschien wel maanden moet zoeken en wachten en honderden, duizenden euro's moet uitgeven eerst aan tijdelijke verblijven. Daarom hebben we de volgende eisen opgesteld voor het universiteitsbestuur:

1. De universiteit moet verantwoordelijkheid nemen voor het husivestingsprobleem. Op korte termijn moet de universiteit voor fatsoenlijke betaalbare noodopvang zorgen.

2. Op lange termijn moet de universiteit zich inzetten voor een convenant met de gemeente Leiden en woningcoöperaties om de hoeveelheid kamers te vergroten.

3. Het universiteitsbestuur moet zich inzetten om het BSN probleem op te lossen, zodat internationale studenten geen kans maken om hun visum te verliezen.

4. De Universiteit Leiden moet zich openlijk uitspreken tegen het systeem waarbij de nationale overheid universiteiten stimuleert om zo veel mogelijk studenten aan te trekken om hun begroting rond te krijgen.Voor en na de bannerdrop spraken we met studenten. Of ze dit probleem kennen, of ze ook vinden dat het oneerlijk is en of ze ook vinden dat de universiteit hier een verantwoordelijkheid in heeft en er dus wat aan moet doen. Bijna iedereen die we spraken was het hier mee eens. Internationale studenten die we spraken waren onwijs blij en enthousiast om er achter te komen dat we proberen hier wat aan te doen. Sommige sloten zich direct aan en konden niet wachten om deze rotsituatie aan te gaan pakken. Dat de situatie echt schrijnend is blijkt dan ook maar weer uit de sympathieke en dankbare reacties van de studenten die we hier spraken. Ze zijn strijdvaardig en er valt nog een hoop te winnen. Ook aansluiten?

Stuur ons een bericht of bel ons. Zie hieronder voor onze contactpersoon of de facebookpagina.
*English text*

International students and ROOD Leiden have executed a banner drop to call attention to the large housing shortage currently affecting international students. Earlier attempts at convincing the university administration to tackle this issue have been fruitless thus far. This is why we campaigned today – to increase the pressure.


More and more students are not managing to find a room in Leiden. International students, in particular, suffer from this issue. That’s why many of them are forced to stay in high-cost locations, e.g. a hotel or Airbnb, temporarily. This is ironic, considering the tuition fees they pay the university are already much larger than local students. Still, the university refuses to take responsibility in helping them get decent housing. Timely application for the university’s Housing Office is not possible for many due to the uncertainty of admission and the fact that it costs loads of money. As if this doesn’t cause enough trouble, the students also can’t apply for a BSN, meaning their visa, and thus their prolonged stay in the Netherlands, is uncertain.And they only find out about all of this once they get here. The university is not honest or open about the situation, whether on their website or in their explanations. Students come here with the idea that it could be a bit expensive and that there might not be much choice, not being given the full picture: they may need to look and wait for months and spend hundreds or thousands of euros on temporary residences before finding something more permanent.That’s why we’ve laid out the following demands to the university administration:1. The university needs to take responsibility for the housing problem. A short-term goal is for it to arrange for decent, affordable emergency housing.

2. In the long run, the university needs to commit to an agreement with the municipal government of Leiden and housing corporations, aiming to increase the amount of student rooms.

3. The university administration needs to commit itself to solving the BSN issue, so that international students don’t run the risk of losing their visa.

4. Leiden University needs to publicly speak out against the system in which the national government stimulates universities to pull in as many students as possible to secure their budgets.Before and after the banner drop we talked with students about whether they were aware of the problem, whether they agree that it is unfair and whether they also think that the university bears some responsibility for it and, consequently, should do something about it. Almost all the students we spoke with were enthusiastic and incredibly happy to find out that we’re trying to do something about this. Some immediately joined us and couldn’t wait to start tackling this lousy situation. The sympathetic and grateful reaction we got out of the students we talked to here goes to show how distressing the situation really is. They’re ready to fight and there’s still a lot to fight for.Wanna join?Send us a message or call us. See below for our local contact and the Facebook page.